DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Patience

«Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. Proverbs 14:29»
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.Trpezlivý veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo.
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.
But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.Lepšie je byť trpezlivý ako silák, lepšie sa ovládať, než mesto zaujať.
Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
Wait for the Lord; be strong and take heart and wait for the Lord.Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.
The Lord will fight for you; you need only to be still.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.
Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.
For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime; weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning.Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.
In the morning, Lord, you hear my voice; in the morning I lay my requests before you and wait expectantly.Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.
Yet the Lord longs to be gracious to you; therefore he will rise up to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for him!A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.
The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love.Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
But for that very reason I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life.Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.
But do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day.Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come.Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
But the one who stands firm to the end will be saved.Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction.Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity.Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.
The prospect of the righteous is joy, but the hopes of the wicked come to nothing.Očakávanie spravodlivých sa premieňa na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.

Bible verse of the day

But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.

Random Bible Verse

Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies