DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Peace

«Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže… Numeri 6:24-26»
The Lord bless you and keep you; the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you; the Lord lift up his countenance upon you and give you peace.Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!
I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world.Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!
Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.
Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.
Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit; let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it.”Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.
In peace I will both lie down and sleep; for you alone, O Lord, make me dwell in safety.V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.
You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, because he trusts in you.(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.
Bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!
And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!
May mercy, peace, and love be multiplied to you.Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.
Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.
And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
Turn away from evil and do good; seek peace and pursue it.Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord.Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.
Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace.A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.
Great peace have those who love your law; nothing can make them stumble.Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; a nemajú sa na čom potknúť.
But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth!Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.
What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.
How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, “Your God reigns.”Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“
For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.
It is an honor for a man to keep aloof from strife, but every fool will be quarreling.Je pre človeka cťou, keď (pokojne) sedí, (kde sa strhol) spor, lež každý blázon sa zamieša (do škriepky)
For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.

May the Lord give strength to his people! May the Lord bless his people with peace!Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom.
Previous12Next

Bible verse of the day

Because you are precious in my eyes,
and honored, and I love you,
I give men in return for you,
peoples in exchange for your life.

Random Bible Verse

Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Because you are precious in my eyes, and honored, and I love you, I give men in return for you, peoples in exchange for your life.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies