DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Úcta

«Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a… Príslovia 8:13»
Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.Il timore del Signore è odiare il male; io odio la superbia, l’arroganza, la via del male e la bocca perversa.
Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio.
Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! To bude zachovávať tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male; questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa.
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.Ecco, l’occhio del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza.
Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život pospolu.Il frutto dell’umiltà e del timore del Signore è ricchezza, gloria e vita.
A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!E ora, Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua, che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore e le sue leggi che oggi ti do?
Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.La grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana; ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata.
Lepšie je mať málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.Meglio poco con il timore del Signore, che gran tesoro con turbamento.
Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.Beato chiunque teme il Signore e cammina nelle sue vie!
Základom poznania je bázeň pred Pánom, len blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.Il timore del Signore è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la saggezza e l’istruzione.
Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!Seguirete il Signore, il vostro Dio, lo temerete, osserverete i suoi comandamenti, ubbidirete alla sua voce, lo servirete e vi terrete stretti a lui.
Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso: «Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l’uomo».
Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.Il timore del Signore è scuola di saggezza, e l’umiltà precede la gloria.
A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.Poiché quelle levatrici avevano temuto Dio, egli fece prosperare le loro case.
Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!Ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali; voi uscirete e salterete, come vitelli fatti uscire dalla stalla.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.Alleluia. Beato l’uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.Il principio della saggezza è il timore del Signore, e conoscere il Santo è l’intelligenza.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Rendete dunque a ciascuno quel che gli è dovuto: l’imposta a chi è dovuta l’imposta, la tassa a chi la tassa; il timore a chi il timore, l’onore a chi l’onore.
Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.Il timore del Signore è il principio della sapienza; hanno buon senso quanti lo praticano. La sua lode dura in eterno.
Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.Dio ci benedirà, e tutte le estremità della terra lo temeranno.
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.Pietà deve l’amico a colui che soccombe, se anche abbandonasse il timore dell’Onnipotente.
Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!Oh, avessero sempre un simile cuore da temermi e da osservare tutti i miei comandamenti, affinché venga del bene a loro e ai loro figli per sempre!
A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.Così la chiesa, per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria, aveva pace ed era edificata; e, camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero.
Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom.O Signore, insegnami la tua via; io camminerò nella tua verità; unisci il mio cuore al timore del tuo nome.
Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho.Osserva i comandamenti del Signore tuo Dio; cammina nelle sue vie e temilo.

Biblický verš dňa

Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?

Náhodný Biblický verš

Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina;
zajasá nad tebou od radosti,
obnoví svoju lásku,
výskať bude od plesania.
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!