DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Závislosť

«Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý… Izaiáš 41:13»
Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen.
Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.
Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.
On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.
Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.
Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen.
Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.
Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.
Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.
Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“ hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER.
V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.In mijn nood heb ik geroepen: 'HEER!' En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.Behoed mij, God, ik schuil bij u.
Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.
A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen.
Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
Veď nie svojím mečom získali krajinu, nepomohlo im vlastné rameno, ale tvoja pravica, tvoje rameno a jas tvojej tváre, lebo ich máš rád.Zij verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen gered, maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat. U had hen lief.

V deň blaženosti buď blažený, v deň nešťastia si všimni: tak prvý, ako aj druhý (deň) urobil Boh, aby človek nemohol objaviť ani najmenšie zo svojej budúcnosti.Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo,
nachádza život, (statočnosť) a česť.

Náhodný Biblický verš

Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.

Biblický verš dňa

Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!