DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Word of God

«For the word of God is quick, and powerful, and sharper than… Hebrews 4:12»
For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.
All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works.Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.
Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord.
But he said, Yea rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it.Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.
The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
As for God, his way is perfect: the word of the Lord is tried: he is a buckler to all those that trust in him.Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock.Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
Do all things without murmurings and disputings: That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world; Holding forth the word of life.Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende.
The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.
But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
For the word of the Lord is right; and all his works are done in truth.Want des Heren woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw.
He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.Op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?
As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby.En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid.
For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.
Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed; And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.
Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls.Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.
And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know; that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live.Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat.
Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great. Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip.Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.
Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high.Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge.
And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
Previous123Next

Bible verse of the day

Heaviness in the heart of man maketh it stoop:
but a good word maketh it glad.

Random Bible Verse

All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies