DailyVerses.net

37 Bible Verses about Dependence

« Izaiáš 41:13 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
For I, the Lord your God, will hold your right hand, Saying to you, ‘Fear not, I will help you.’Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
Trust in the Lord with all your heart, And lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, And He shall direct your paths.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
A man’s heart plans his way, But the Lord directs his steps.Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.
My flesh and my heart fail; But God is the strength of my heart and my portion forever.Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
I will lift up my eyes to the hills— From whence comes my help? My help comes from the Lord, Who made heaven and earth.Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
There are many plans in a man’s heart, Nevertheless the Lord’s counsel—that will stand.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion.Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.
He will not allow your foot to be moved; He who keeps you will not slumber.Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.
He gives power to the weak, And to those who have no might He increases strength.On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.
Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am, to be content.Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.
Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble.Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.
The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me to lie down in green pastures; He leads me beside the still waters.Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.
I am the vine, you are the branches. He who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing.Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
I have set the Lord always before me; Because He is at my right hand I shall not be moved.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
But who am I, and who are my people, That we should be able to offer so willingly as this? For all things come from You, And of Your own we have given You.Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
The blessing of the Lord makes one rich, And He adds no sorrow with it.Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
Unless the Lord builds the house, They labor in vain who build it; Unless the Lord guards the city, The watchman stays awake in vain.Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.
If I say, “My foot slips,” Your mercy, O Lord, will hold me up.Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“ hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.
I called on the Lord in distress; The Lord answered me and set me in a broad place.V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.
Preserve me, O God, for in You I put my trust.Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another.Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
Restore us, O Lord God of hosts; Cause Your face to shine, And we shall be saved!Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
So then, those who are in the flesh cannot please God.A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.
For they did not gain possession of the land by their own sword, Nor did their own arm save them; But it was Your right hand, Your arm, and the light of Your countenance, Because You favored them.Veď nie svojím mečom získali krajinu, nepomohlo im vlastné rameno, ale tvoja pravica, tvoje rameno a jas tvojej tváre, lebo ich máš rád.

In the day of prosperity be joyful,
But in the day of adversity consider:
Surely God has appointed the one as well as the other,
So that man can find out nothing that will come after him.
V deň blaženosti buď blažený, v deň nešťastia si všimni:
tak prvý, ako aj druhý (deň) urobil Boh,
aby človek nemohol objaviť ani najmenšie zo svojej budúcnosti.
Previous12Next
Comments
Bible verse of the day
But now having been set free from sin, and having become slaves of God, you have your fruit to holiness, and the end, everlasting life.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies