DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Begrijpen

«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и… Иеремия 33:3»
Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.
Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God, die alles maakt.Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, Который делает все.
De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость.
Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.Главное — мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум.
Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою.
Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца.
Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом.
Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его.
Maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла.
Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.
Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно.
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших.
Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим.
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees.Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.
Wee hem die met zijn Formeerder twist, een scherf onder aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: Wat maakt gij? of uw werk: Hij heeft geen handen?Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных! Скажет ли глина горшечнику: «что ты делаешь?» и твое дело скажет ли о тебе: «у него нет рук»?
O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!
Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь.
Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого.
Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.
Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи.
En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.И, сев, призвал двенадцать и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою.
De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk.Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо.
Eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог.

Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds.Приобретай мудрость, приобретай разум: не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...