DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bescherming

«Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme… Éphésiens 6:11»
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaTu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m’entoures de chants de délivrance. – Pause.
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse.
Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.Fortifiez-vous et prenez courage! N’ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Eternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le Seigneur est mon secours, je n’aurai peur de rien. Que peut me faire un homme?
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.Toute arme préparée contre toi sera sans effet et toute personne qui s’attaquera à toi au tribunal, c’est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Eternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Eternel.
Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta main droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne trébuchent pas.
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi!
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.C’est l'Eternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence!
De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?L’Eternel est pour moi, je n’ai peur de rien: que peuvent me faire des hommes?
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.Mon refuge et mon bouclier, c’est toi. J’espère en ta promesse.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ.
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.Jusqu'à votre vieillesse je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver.
Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l’Eternel est pure; il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.
Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.Quant à moi, je chanterai ta force, dès le matin je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie.
Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.Mais toi, Eternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête.
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.J’ai constamment l’Eternel devant moi; quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.Mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel que de mettre votre confiance dans l’homme.
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.Le nom de l'Eternel est une tour fortifiée: le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité.
Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges?
Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?Qui est Dieu en dehors de l'Eternel, et qui est un rocher, sinon notre Dieu?

Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve!
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...