DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bidden

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.
Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.
Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful.
Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.
Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you.
Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.
De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.
Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.
En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.
Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them.
Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.For where two or three gather in my name, there am I with them.
Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.Let us then approach God’s throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.
Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.In my distress I called to the Lord; I cried to my God for help. From his temple he heard my voice; my cry came before him, into his ears.
Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.
En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.
Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.
Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind.
Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit that will last—and so that whatever you ask in my name the Father will give you.
Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.The end of all things is near. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray.
Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong.I cried out to him with my mouth; his praise was on my tongue.
Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary the mother of Jesus, and with his brothers.
En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son.
Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.But to you who are listening I say: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you.
Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God.

En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Want uw goedertierenheid is beter dan het leven;
mijn lippen zullen U roemen.
Zo wil ik U prijzen mijn leven lang,
in uw naam mijn handen opheffen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Want uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zullen U roemen. Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, in uw naam mijn handen opheffen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...