DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

60 Bijbelteksten over Bidden (2/3)

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.
Here, des morgens hoort Gij mijn stem,
des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
Des daags zal de Here zijn goedertierenheid gebieden,
en des nachts zal zijn lied bij mij zijn,
een gebed tot de God mijns levens.
Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen,
de Here heeft mij geantwoord
en mij in de ruimte gesteld.
Want ik weet, dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand des Geestes van Jezus Christus.
O Here, hoor mijn gebed,
neem mijn smekingen ter ore;
antwoord mij naar uw trouw,
naar uw gerechtigheid.
Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?
Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn,
o Here, mijn rots en mijn verlosser.
Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.
Dus vastten wij en smeekten onze God hierover, en Hij liet Zich door ons verbidden.
Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen,
en zijn oren tot hun smeking,
maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.
Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.
En wanneer gij staat te ​bidden, ​vergeeft​ wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve.
Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld.
En de Here bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden ​gebeden​ had, en de Here gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Toen vastten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan.
Petrus​ dan werd in de ​gevangenis​ in bewaring gehouden, maar door de ​gemeente​ werd voortdurend tot God voor hem ​gebeden.
Deze ellendige hier riep en de Here hoorde,
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
Keer terug en zeg tot ​Hizkia, de vorst van mijn volk: zo zegt de Here, de God van uw vader ​David: Ik heb uw ​gebed​ gehoord. Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken, op de derde dag zult gij opgaan naar het ​huis​ des Heren.
U, o God mijner vaderen, loof en roem ik,
omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt,
en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben,
daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.
Sta op, Here! o God, hef uw hand op,
vergeet de ellendigen niet.
Bijbeltekst van de dag
Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies