DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bidden

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks; for this is the will of God in Christ Jesus for you.
Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God; and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus.
En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us.
Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving.
Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them.
Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.Then you will call upon Me and go and pray to Me, and I will listen to you.
Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer.
De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.The Lord is near to all who call upon Him, To all who call upon Him in truth.
Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know.
En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. For they think that they will be heard for their many words.
Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.For where two or three are gathered together in My name, I am there in the midst of them.
Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.
Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.In my distress I called upon the Lord, And cried out to my God; He heard my voice from His temple, And my cry came before Him, even to His ears.
Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place; and your Father who sees in secret will reward you openly.
En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him.
Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much.
Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind.
Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.You did not choose Me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in My name He may give you.
Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.But the end of all things is at hand; therefore be serious and watchful in your prayers.
En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.And whatever you ask in My name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son.
Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women and Mary the mother of Jesus, and with His brothers.
Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.But I say to you who hear: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you.
Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong.I cried to Him with my mouth, And He was extolled with my tongue.
Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.You lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war. Yet you do not have because you do not ask.

En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...