DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Matteüs 5 - NBG & ESV

Lees dit hoofdstuk online, klik hier om het hoofdstuk te lezen. De link werkt alleen als je ingelogd bent bij debijbel.nl.

Bijbelteksten

Nederlands BijbelgenootschapEnglish Standard Version
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.
Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet.
Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden.
Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.
Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn ​hart​ reeds echtbreuk met haar gepleegd.You have heard that it was said, ‘You shall not commit adultery.’ But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart.
Indien dan uw rechteroog u tot ​zonde​ zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell.
Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you.
Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect.
Bijbeltekst van de dag
Spreuken 16:16
Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...