DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Nabijheid

«The Lord is with you, while ye be with him; and if… 2 Chronicles 15:2b»
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.The Lord is with you, while ye be with him; and if ye seek him, he will be found of you; but if ye forsake him, he will forsake you.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Seek the Lord and his strength, seek his face continually.
Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart; and saveth such as be of a contrite spirit.
Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.
En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.
Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.One thing have I desired of the Lord, that will I seek after; that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to enquire in his temple.
Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.
Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ.
Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Seek the Lord, and his strength: seek his face evermore.
Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near.
Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.I will not leave you comfortless: I will come to you.
Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you.
Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.
De Here, onze God, zij met ons, zoals Hij met onze vaderen geweest is; Hij verlate en verwerpe ons niet.The Lord our God be with us, as he was with our fathers: let him not leave us, nor forsake us.
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.No man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.
Maar in uw grote barmhartigheid hebt Gij niet voorgoed met hen afgerekend en hen niet verlaten, want Gij zijt een genadig en barmhartig God.Nevertheless for thy great mercies' sake thou didst not utterly consume them, nor forsake them; for thou art a gracious and merciful God.
En geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.And heal the sick that are therein, and say unto them, The kingdom of God is come nigh unto you.
En hij was daar bij de Here veertig dagen en veertig nachten, brood at hij niet en water dronk hij niet, en Hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden.And he was there with the Lord forty days and forty nights; he did neither eat bread, nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the ten commandments.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him.

Bijbeltekst van de dag

Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning,
ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer.

Willekeurige Bijbeltekst

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...