DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Nabijheid

De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.The Lord is with you while you are with Him. If you seek Him, He will be found by you; but if you forsake Him, He will forsake you.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!
Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.The righteous cry out, and the Lord hears, And delivers them out of all their troubles. The Lord is near to those who have a broken heart, And saves such as have a contrite spirit.
Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand.
En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.Now may the Lord of peace Himself give you peace always in every way. The Lord be with you all.
Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.One thing I have desired of the Lord, That will I seek: That I may dwell in the house of the Lord All the days of my life, To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.
Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.You will show me the path of life; In Your presence is fullness of joy; At Your right hand are pleasures forevermore.
Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.But now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.
Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.By this we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us of His Spirit.
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.Surely goodness and mercy shall follow me All the days of my life; And I will dwell in the house of the Lord Forever.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!
Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.Seek the Lord while He may be found, Call upon Him while He is near.
Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.I will not leave you orphans; I will come to you.
Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.Finally, brethren, farewell. Become complete. Be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace will be with you.
Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.For a day in Your courts is better than a thousand. I would rather be a doorkeeper in the house of my God Than dwell in the tents of wickedness.
De Here, onze God, zij met ons, zoals Hij met onze vaderen geweest is; Hij verlate en verwerpe ons niet.May the Lord our God be with us, as He was with our fathers. May He not leave us nor forsake us.
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him.
Maar in uw grote barmhartigheid hebt Gij niet voorgoed met hen afgerekend en hen niet verlaten, want Gij zijt een genadig en barmhartig God.Nevertheless in Your great mercy You did not utterly consume them nor forsake them; For You are God, gracious and merciful.
En geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.And heal the sick there, and say to them, ‘The kingdom of God has come near to you.’
En hij was daar bij de Here veertig dagen en veertig nachten, brood at hij niet en water dronk hij niet, en Hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden.So he was there with the Lord forty days and forty nights; he neither ate bread nor drank water. And He wrote on the tablets the words of the covenant, the Ten Commandments.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.He who eats My flesh and drinks My blood abides in Me, and I in him.

Bijbeltekst van de dag

Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...