DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Rechtvaardigheid

«He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour. Proverbs 21:21»
Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt, vindt het leven, rechtvaardigheid en eer.He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.
Die ieder vergelden zal naar zijn werken.Who will render to every man according to his deeds.
U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.
Want de HEERE heeft het recht lief en zal Zijn gunstelingen niet verlaten; voor eeuwig worden zij bewaard, maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.
Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen, maar de HEERE toetst de harten.Every way of a man is right in his own eyes: but the Lord pondereth the hearts.
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.
Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen, de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven.Surely he shall not be moved for ever: the righteous shall be in everlasting remembrance.
Gerechtigheid en recht te doen is voor de HEERE verkieslijker dan een offer.To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen.But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled.
De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.
En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen.See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.
Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.
Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world.
Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters.Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.
En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.
Schatten aan goddeloosheid baten niet, maar gerechtigheid redt van de dood.Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.
De goddeloze doet een bedrieglijk werk, maar wie gerechtigheid zaait, oogst betrouwbaar loon.The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.
En als u goeddoet aan hen die u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde.And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.
Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.
Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
Het is een valstrik voor een mens ondoordacht een heilige gelofte te doen, en pas daarna de gedane geloften te overwegen.It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry.

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.

Bijbeltekst van de dag

De HEERE is goed,
Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.
Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.

Willekeurige Bijbeltekst

U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...