DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Spreken

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.
Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of.
Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.
En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing.
Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.
Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken.
Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.
In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues.
Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.
Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!A person finds joy in giving an apt reply— and how good is a timely word!
Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.
Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check.
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.
Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.Words from the mouth of the wise are gracious, but fools are consumed by their own lips.
Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over.
Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be.
Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.
Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs.
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.Plans fail for lack of counsel, but with many advisers they succeed.
Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.Be wise in the way you act toward outsiders; make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans.

En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven;
maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie