DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Spreken

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.La muerte y la vida están en poder de la lengua; el que la ama, comerá de sus frutos.
Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.El que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre.
En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición.
Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Aun el necio, cuando calla, es tenido por sabio; el que cierra sus labios es inteligente.
Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.
In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.En las muchas palabras no falta pecado; el que refrena sus labios es prudente.
Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.Abre tu boca en favor del mudo en el juicio de todos los desvalidos.
Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!El hombre se alegra con la respuesta de su boca; la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!
Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor.
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.El que anda con chismes revela el secreto; el de espíritu fiel lo guarda íntegro.
Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.Las palabras del sabio están llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina.
Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos; si te oye, has ganado a tu hermano.
Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día.
Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas.
Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros.
En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.Y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.

Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.¡Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos!
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...