DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vriendschap

«Un amico vuol bene sempre, è nato per essere un fratello nella sventura. Proverbi 17:17»
Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.Un amico vuol bene sempre, è nato per essere un fratello nella sventura.
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.
Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.Ci sono compagni che conducono alla rovina, ma anche amici più affezionati di un fratello.
Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.Chi copre la colpa si concilia l'amicizia, ma chi la divulga divide gli amici.
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme!
Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!Infatti, se vengono a cadere, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo: se cade, non ha nessuno che lo rialzi.
Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio.
Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.Se uno aggredisce, in due gli possono resistere e una corda a tre capi non si rompe tanto presto.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.L'uomo ambiguo provoca litigi, chi calunnia divide gli amici.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.A chi è sfinito è dovuta pietà dagli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio.
En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.Il ferro si aguzza con il ferro e l'uomo aguzza l'ingegno del suo compagno.
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.Meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior compenso nella fatica.
Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.Non lasciatevi ingannare: «Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi».
Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek, maar betreed het huis van uw broeder niet ten dage van uw ongeluk. Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.Non abbandonare il tuo amico né quello di tuo padre, non entrare nella casa di tuo fratello nel giorno della tua disgrazia. Meglio un amico vicino che un fratello lontano.
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Gente infedele! Non sapete che amare il mondo è odiare Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio.
Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.Ho infatti un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale perché ne siate fortificati, o meglio, per rinfrancarmi con voi e tra voi mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io.
Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.Onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso.
God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.Ai derelitti Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri; solo i ribelli abbandona in arida terra.

Bijbeltekst van de dag

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...