DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Zegen (3/4)

«Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Matteüs 5:4»
Een rechtvaardige wordt rijk gezegend, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.Blessings crown the head of the righteous, but violence overwhelms the mouth of the wicked.
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.Blessed are those who mourn, for they will be comforted.
Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die hij verkoos als de zijne.Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance.
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.When he had led them out to the vicinity of Bethany, he lifted up his hands and blessed them. While he was blessing them, he left them and was taken up into heaven.
Als jullie niet luisteren, en als jullie niet ter harte nemen dat je mijn naam in ere moet houden - zegt de HEER van de hemelse machten -, dan zal ik jullie met mijn vloek treffen en vervloek ik alles waarmee jullie gezegend zijn; ik zal jullie zeker vervloeken, want jullie nemen het toch niet ter harte.“If you do not listen, and if you do not resolve to honor my name,” says the Lord Almighty, “I will send a curse on you, and I will curse your blessings. Yes, I have already cursed them, because you have not resolved to honor me.”
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.
De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat.The name of the righteous is used in blessings, but the name of the wicked will rot.
Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be.
Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, toon uw trouw en red uw dienaar.Let your face shine on your servant; save me in your unfailing love.
Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom, and continues in it—not forgetting what they have heard, but doing it—they will be blessed in what they do.
Mijn zoon, luister, neem mijn woorden aan, ze vermeerderen de jaren van je leven.Listen, my son, accept what I say, and the years of your life will be many.
Aan wie rechtschapen is, geeft hij voorspoed, voor wie op rechte wegen gaat, is hij een schild.He holds success in store for the upright, he is a shield to those whose walk is blameless.
En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen.And because the midwives feared God, he gave them families of their own.
Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.Grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ.
God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done.
Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen.Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil, because of the Son of Man.
Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de HEER een keer in het lot van Job en hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat.After Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before.
Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.’“Truly I tell you,” Jesus replied, “no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive a hundred times as much in this present age: homes, brothers, sisters, mothers, children and fields—along with persecutions—and in the age to come eternal life.”
Als jullie mijn bepalingen opvolgen, je aan mijn geboden houden en ze naleven, zal ik jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen.If you follow my decrees and are careful to obey my commands, I will send you rain in its season, and the ground will yield its crops and the trees their fruit.
Ik zal je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want Abraham heeft naar mij geluisterd en zich gehouden aan wat ik hem opdroeg, aan mijn geboden, voorschriften en regels.I will make your descendants as numerous as the stars in the sky and will give them all these lands, and through your offspring all nations on earth will be blessed, because Abraham obeyed me and did everything I required of him, keeping my commands, my decrees and my instructions.
HEER, geef ons de overwinning, HEER, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt met de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.Lord, save us! Lord, grant us success! Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you.
Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt.Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered.
Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.Keep his decrees and commands, which I am giving you today, so that it may go well with you and your children after you and that you may live long in the land the Lord your God gives you for all time.
Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?What is mankind that you are mindful of them, human beings that you care for them?

Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’God blessed them and said to them, “Be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground.”

Bijbeltekst van de dag

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...