DailyVerses.net

20 Bijbelteksten over Zelfbeheersing

« Proverbs 25:28 »

NBV BGT NBG BB
X
KJV
Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft.He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down, and without walls.
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.
Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen).And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge; And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness; And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Meekness, temperance: against such there is no law.
Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.
Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it.
Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.
Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world.
Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad.A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.But I keep under my body, and bring it into subjection: lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway.
De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.A fool uttereth all his mind: but a wise man keepeth it in till afterwards.
En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke.And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown; but we an incorruptible.
Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?I made a covenant with mine eyes; why then should I think upon a maid?
Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.Look to yourselves, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward.
Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.
Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden (en) voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens [uw] gemis aan zelfbeheersing.Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Ik wil de Here te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android