DailyVerses.net

20 Bijbelteksten over Zelfbeheersing


NBV BGT NBG BB
X
NKJV
Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft.Whoever has no rule over his own spirit Is like a city broken down, without walls.
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.
Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.He who is slow to anger is better than the mighty, And he who rules his spirit than he who takes a city.
Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen).But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love.
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.
Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.Death and life are in the power of the tongue, And those who love it will eat its fruit.
Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it.
Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.Therefore let us not sleep, as others do, but let us watch and be sober.
Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age.
Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad.A fool’s wrath is known at once, But a prudent man covers shame.
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.But I discipline my body and bring it into subjection, lest, when I have preached to others, I myself should become disqualified.
De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.A fool vents all his feelings, But a wise man holds them back.
En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke.And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown.
Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.Look to yourselves, that we do not lose those things we worked for, but that we may receive a full reward.
Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?I have made a covenant with my eyes; Why then should I look upon a young woman?
Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.Do not turn to the right or the left; Remove your foot from evil.
Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden (en) voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens [uw] gemis aan zelfbeheersing.Do not deprive one another except with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer; and come together again so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android