DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Koning'

 • Wie is Hij, deze Koning der ere?
  De HEERE van de legermachten,
  Hij is de Koning der ere. Sela
 • Mijn God en Koning, ik zal U roemen
  en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd.
 • De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever,
  de HEERE is onze Koning; Híj zal ons verlossen.
 • De HEERE zal Koning worden over heel de aarde.
  Op die dag zal de HEERE de Enige zijn
  en Zijn Naam de enige.
 • En zij brachten boven Zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen Hem: DIT IS JEZUS, DE KONING VAN DE JODEN.
 • De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
 • Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
 • Hoe lieflijk zijn op de bergen
  de voeten van hem die het goede boodschapt,
  die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede,
  die heil laat horen,
  die tegen Sion zegt:
  Uw God is Koning.
 • Verheug u zeer, dochter van Sion!
  Juich, dochter van Jeruzalem!
  Zie, uw Koning zal tot u komen,
  rechtvaardig, en Hij is een Heiland,
  arm, en rijdend op een ezel,
  op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.
 • Maar Ik zeg u: Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God;
  niet bij de aarde, want dat is de voetbank van Zijn voeten; en ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning.
 • U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik,
  omdat U mij wijsheid en kracht hebt gegeven,
  en mij nu hebt laten weten wat wij van U hebben verzocht,
  want U hebt ons de zaak van de koning laten weten.
 • Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden, en vast voor mij: eet niet en drink niet, drie dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om.
 • En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om,
  vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden!
 • Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.
 • U, HEERE, zetelt voor eeuwig!
  Uw troon is van generatie op generatie!
 • Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.
 • Want een Kind is ons geboren,
  een Zoon is ons gegeven,
  en de heerschappij rust
  op Zijn schouder.
  En men noemt Zijn Naam
  Wonderlijk, Raadsman,
  Sterke God,
  Eeuwige Vader,
  Vredevorst.
 • Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.
 • Namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.
 • Keer terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van Mijn volk: Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik ga u gezond maken; op de derde dag zult u naar het huis van de HEERE gaan.
 • Op die dag zult u zeggen:
  Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan,
  maak Zijn daden bekend onder de volken,
  roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is.
 • Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.
 • En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
 • En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.
 • En u, Bethlehem-Efratha,
  al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda,
  uit u zal Mij voortkomen
  Die een Heerser zal zijn in Israël.
  Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
  van eeuwige dagen af.

Ik ben zeer vrolijk in de HEERE,
mijn ziel verheugt zich in mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil,
de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan,
zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad,
en een bruid zich tooit met haar sieraden.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

De hele dag is hij belust op begerenswaardige zaken,
maar een rechtvaardige geeft en houdt niets achter.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken,
u allen die op de HEERE hoopt!
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie