DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

24 Bible Verses about Patience

« 1 Corinthians 13:4-5 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.
But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.
Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.
Wait for the Lord; be strong and take heart and wait for the Lord.Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.
The Lord will fight for you; you need only to be still.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.
For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime; weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning.Want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen; des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich.
In the morning, Lord, you hear my voice; in the morning I lay my requests before you and wait expectantly.Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
Yet the Lord longs to be gracious to you; therefore he will rise up to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for him!Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.
The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love.Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.
But for that very reason I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life.Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.
But do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day.Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come.Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity.Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.
I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw ​kroon​ neme.
But the one who stands firm to the end will be saved.Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction.Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.
Bible verse of the day
Romans 15:5
May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies