DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about 'No'

«But I have been the LORD your God ever since you came… Hosea 13:4»
I ate no choice food; no meat or wine touched my lips; and I used no lotions at all until the three weeks were over.Nejedl jsem žádné vybrané pokrmy, maso ani víno jsem nevzal do úst a nepotíral jsem se žádnou mastí, dokud ty tři týdny neuplynuly.
But I have been the Lord your God ever since you came out of Egypt. You shall acknowledge no God but me, no Savior except me.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už od vyjití z Egypta; Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný Spasitel než já!
There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock like our God.Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh!
You are altogether beautiful, my darling; there is no flaw in you.Celá jsi krásná, lásko má, jsi dokonalá, bez vady!
No one should seek their own good, but the good of others.Nikomu ať nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého.
I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.Nemám větší radost než slyšet, že mé děti žijí v pravdě!
Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.Láska bližnímu nikdy neublíží – proto je naplněním Zákona láska.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Tupec nijak nestojí o rozumnost – chce jen vyklopit, co má na srdci.
I tell you, no! But unless you repent, you too will all perish.Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni.
I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.
Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!
For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more.Tehdy se slituji nad jejich vinami a na jejich hříchy nevzpomenu nikdy víc.
Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior.I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, já se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci.
Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.
For I take no pleasure in the death of anyone, declares the Sovereign Lord. Repent and live!Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví Panovník Hospodin. Obraťte se a žijte!
Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.”„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me.Upevni mé kroky ve svých výrocích, ať mě neovládne žádný hřích!
For no word from God will ever fail.U Boha přece není nic nemožné.
When tempted, no one should say, “God is tempting me.” For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone.Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší.
No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.
Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law.Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon.
God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.
No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil.
This is the message we have heard from him and declare to you: God is light; in him there is no darkness at all.Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma.

However, as it is written: “What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived”— the things God has prepared for those who love him.Ale jak je psáno: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“
Previous1234Next

Bible verse of the day

Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”

Random Bible Verse

Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor men who have sex with men nor thieves nor the greedy nor drunkards nor slanderers nor swindlers will inherit the kingdom of God.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies