DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Trpezlivosť

«Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie… 1. Korinťanom 13:4-5»
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu.
Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.Wer geduldig ist, der ist weise; wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.
So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.In aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den andern in Liebe.
Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld.
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen.
Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte einnimmt.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Sei stille dem HERRN und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt.
Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN!
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.
Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde.
Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld.
Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht.
Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.Denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude.
Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.HERR, frühe wollest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken.
A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.Darum harrt der HERR darauf, dass er euch gnädig sei, und darum macht er sich auf, dass er sich euer erbarme; denn der HERR ist ein Gott des Rechts. Wohl allen, die auf ihn harren!
Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.
Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben.
Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag.
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.Darum wachet; denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt.
Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem HERRN, eurem Gott! Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es reut ihn bald die Strafe.
Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig.
Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.Ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme!
Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit; weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre.
Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.Das Warten der Gerechten wird Freude werden; aber der Gottlosen Hoffnung wird verloren sein.

Biblický verš dňa

Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!