DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

37 Bible Verses about Dependence

« Isaiah 41:13 »
King James VersionKatolícky preklad
For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
A man's heart deviseth his way: but the Lord directeth his steps.Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
There are many devices in a man's heart; nevertheless the counsel of the Lord, that shall stand.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.
Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.
He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.
He giveth power to the faint; and to them that have no might he increaseth strength.On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.
The Lord is my shepherd; I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.
Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.
I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
Except the Lord build the house, they labour in vain that build it: except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain.Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.
KAT | God
When I said, My foot slippeth; thy mercy, O Lord, held me up.Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“ hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.
I called upon the Lord in distress: the Lord answered me, and set me in a large place.V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.
For as we have many members in one body, and all members have not the same office: So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them: but thy right hand, and thine arm, and the light of thy countenance, because thou hadst a favour unto them.Veď nie svojím mečom získali krajinu, nepomohlo im vlastné rameno, ale tvoja pravica, tvoje rameno a jas tvojej tváre, lebo ich máš rád.
So then they that are in the flesh cannot please God.A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.
KAT | sin
Turn us again, O Lord God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
Previous12Next
Bible verse of the day
Psalms 145:18
The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies