DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

38 Bible Verses about Dependence

«Isaiah 41:13»
For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
A man's heart deviseth his way: but the Lord directeth his steps.Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
There are many devices in a man's heart; nevertheless the counsel of the Lord, that shall stand.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
He giveth power to the faint; and to them that have no might he increaseth strength.On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.
Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.
He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.
Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.
I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
The Lord is my shepherd; I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.
The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
Except the Lord build the house, they labour in vain that build it: except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain.Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.
When I said, My foot slippeth; thy mercy, O Lord, held me up.Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“ hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.
I called upon the Lord in distress: the Lord answered me, and set me in a large place.V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.
Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
For as we have many members in one body, and all members have not the same office: So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
Turn us again, O Lord God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them: but thy right hand, and thine arm, and the light of thy countenance, because thou hadst a favour unto them.Veď nie svojím mečom získali krajinu, nepomohlo im vlastné rameno, ale tvoja pravica, tvoje rameno a jas tvojej tváre, lebo ich máš rád.
So then they that are in the flesh cannot please God.A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.

In the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider: God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him.V deň blaženosti buď blažený, v deň nešťastia si všimni: tak prvý, ako aj druhý (deň) urobil Boh, aby človek nemohol objaviť ani najmenšie zo svojej budúcnosti.
Previous12Next

Bible verse of the day

I stretch forth my hands unto thee:
my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah

Random Bible Verse

But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

I stretch forth my hands unto thee: my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies