DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

68 Versículos de la Biblia acerca de Hablar (2/3)

« Santiago 3:10 »
Nueva Versión InternacionalKatolícky preklad
De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.
Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno.Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.
Así es también la palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos.Tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal.
Al necio no le complace el discernimiento; tan sólo hace alarde de su propia opinión.Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.
Panal de miel son las palabras amables: endulzan la vida y dan salud al cuerpo.Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť (z nich prúdi do) duše a osvieženie (do) kostí.
Señor, líbrame de los labios mentirosos y de las lenguas embusteras.Osloboď ma, Pane, od lživých perí a od ľstivého jazyka.
Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento.Pokrytec ničí ústami svojho blížneho, spravodlivých však vyslobodí poznanie.
Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse sólo en palabras lleva a la pobreza.Pri každej tvrdej práci býva zisk, no prázdny štebot privádza len k žobráctvu.
Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él.A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
Los labios del justo destilan bondad; de la boca del malvado brota perversidad.Ústa spravodlivého vedia, čo je milé, kým ústa bezbožných prevrátenosti.
Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío.Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.
Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.
El de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio.Statočné pery zakrývajú nenávisť, ten však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ.
Los labios del necio son causa de contienda; su boca incita a la riña.Pery blázna zapletávajú sa do škriepky a jeho ústa volajú, (že by rád) buchnáty.
En mi angustia invoqué al Señor; clamé a mi Dios, y él me escuchó desde su templo; ¡mi clamor llegó a sus oídos!V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.
Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido.Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.
La angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra.Nepokoj v srdci stláča človeka, láskavé slovo ho však rozveseľuje.
Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón, y contar todas tus maravillas.Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.
Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños.Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.
Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa. Que su «sí» sea «sí», y su «no», «no», para que no sean condenados.Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.
No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aun mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto.A nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť.
Honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito.Je pre človeka cťou, keď (pokojne) sedí, (kde sa strhol) spor, lež každý blázon sa zamieša (do škriepky)
Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Sólo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo.Až vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý.
Tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina.Ty však hovor, čo zodpovedá zdravému učeniu.
—Les aseguro que si tienen fe y no dudan —les respondió Jesús—, no sólo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: “¡Quítate de ahí y tírate al mar!”, y así se hará.Ježiš im na to povedal: „Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom, ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« stane sa to.“
Versículo de la Biblia del día
Proverbios 30:8
Aleja de mí la falsedad y la mentira; no me des pobreza ni riquezas sino sólo el pan de cada día.
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
Aceptar Este sitio utiliza cookies