DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Heart

«Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Proverbs 4:23»
Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
As water reflects the face, so one’s life reflects the heart.Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.
The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? “I the Lord search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve.”Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight.Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.
You will seek me and find me when you seek me with all your heart.Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed.Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.
But the Lord said to Samuel, “Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.”Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight.Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man.Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.
Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
For where your treasure is, there your heart will be also.Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity.Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.
The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.
Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.
Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my Rock and my Redeemer.Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.
Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.
Truly I tell you, if anyone says to this mountain, ‘Go, throw yourself into the sea,’ and does not doubt in their heart but believes that what they say will happen, it will be done for them.Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.
I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws.Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.

But be very careful to keep the commandment and the law that Moses the servant of the Lord gave you: to love the Lord your God, to walk in obedience to him, to keep his commands, to hold fast to him and to serve him with all your heart and with all your soul.Alleen, volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft: dat gij de Here, uw God, zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen, en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel.
Previous12Next

Bible verse of the day

Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God.

Random Bible Verse

Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies