DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Listening

«My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be… James 1:19»
My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.
He replied, “Blessed rather are those who hear the word of God and obey it.”Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.
Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.
Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says.En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.
This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.
Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you.Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.
Whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord.Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.
I love the Lord, for he heard my voice; he heard my cry for mercy. Because he turned his ear to me, I will call on him as long as I live.Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang (tot Hem) roepen.
Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me—put it into practice. And the God of peace will be with you.Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.
And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.
Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me.Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ.Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
In my distress I called to the Lord; I cried to my God for help. From his temple he heard my voice; my cry came before him, into his ears.Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.
Whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray.Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.
In the morning, Lord, you hear my voice; in the morning I lay my requests before you and wait expectantly.Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
“If you do not listen, and if you do not resolve to honor my name,” says the Lord Almighty, “I will send a curse on you, and I will curse your blessings. Yes, I have already cursed them, because you have not resolved to honor me.”Indien gij niet hoort, en indien gij het niet ter harte neemt mijn naam eer te geven, zegt de Here der heerscharen, dan zal Ik onder u een vloek zenden en uw zegeningen in vloek verkeren; ja, Ik heb ze reeds in vloek verkeerd, omdat gij het niet ter harte genomen hebt.
It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him; serve him and hold fast to him.De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry.De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep.
My son, pay attention to what I say; turn your ear to my words. Do not let them out of your sight, keep them within your heart.Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them.Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.
So again I ask, does God give you his Spirit and work miracles among you by the works of the law, or by your believing what you heard?Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, (doet Hij dit) ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?
What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs.Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.
Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.’”Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.
My son, keep your father’s command and do not forsake your mother’s teaching.Bewaar, mijn zoon, het gebod van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet.

If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over.Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.
Previous12Next

Bible verse of the day

Jesus replied, “Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin.”

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but not with God; all things are possible with God.”Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Jesus replied, “Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies