DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (November 2014)

Zondag 30 november 2014

Jesaja 40:31
Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Zaterdag 29 november 2014

Kolossenzen 3:12
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

Vrijdag 28 november 2014

Jesaja 55:9
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.

Donderdag 27 november 2014

Romeinen 8:35
Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?

Woensdag 26 november 2014

Spreuken 8:35
Want wie mij vindt, vindt het leven,
en ontvangt de gunst van de HEER.

Dinsdag 25 november 2014

Lucas 6:45
Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.

Maandag 24 november 2014

Psalmen 18:2-3
Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte,
HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen,
mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.

Zondag 23 november 2014

2 Tessalonicenzen 1:3
Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.

Zaterdag 22 november 2014

Jakobus 1:6
Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.

Vrijdag 21 november 2014

Exodus 23:25
Vereer de HEER, jullie God, dan zal hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren voor ziekten.

Donderdag 20 november 2014

Efeziërs 6:10
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.

Woensdag 19 november 2014

1 Korintiërs 13:3
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

Dinsdag 18 november 2014

Psalmen 59:17
Maar ik, ik zal uw sterkte roemen,
in de morgen uw trouw bezingen:
u bent voor mij altijd een burcht geweest,
een toevlucht in tijden van nood.

Maandag 17 november 2014

Romeinen 15:13
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Zondag 16 november 2014

1 Korintiërs 13:1
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.

Zaterdag 15 november 2014

Psalmen 97:10
U die de HEER bemint: haat het kwade.
Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn,
uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.

Vrijdag 14 november 2014

Filippenzen 2:3
Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.

Donderdag 13 november 2014

Efeziërs 6:12
Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

Woensdag 12 november 2014

Johannes 13:35
'Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

Dinsdag 11 november 2014

Psalmen 33:5
Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.

Maandag 10 november 2014

1 Korintiërs 13:4-5
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.

Zondag 9 november 2014

Romeinen 13:10
De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

Zaterdag 8 november 2014

Jesaja 1:17
Leer goed te doen.
Zoek het recht, houd tirannen in toom,
bied wezen bescherming, sta weduwen bij.

Vrijdag 7 november 2014

Filippenzen 2:14-16a
Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.

Donderdag 6 november 2014

Matteüs 6:19-20
Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.

Woensdag 5 november 2014

Jesaja 1:16
Was je, reinig je,
maak een eind aan je misdaden,
ik kan ze niet meer zien.
Vermijd alle kwaad.

Dinsdag 4 november 2014

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

Maandag 3 november 2014

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

Zondag 2 november 2014

HEER, u bent mijn God.
Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven.
Want wonderbaarlijk zijn uw daden,
u hebt uw beleid sinds mensenheugenis
trouw en betrouwbaar uitgevoerd.

Zaterdag 1 november 2014

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Bijbeltekst van de dag
1 Kronieken 16:11
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.