DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Begrijpen

Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know.
Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God, die alles maakt.As you do not know what is the way of the wind, Or how the bones grow in the womb of her who is with child, So you do not know the works of God who makes everything.
De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.He who is slow to wrath has great understanding, But he who is impulsive exalts folly.
Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.Wisdom is the principal thing; Therefore get wisdom. And in all your getting, get understanding.
Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.I will instruct you and teach you in the way you should go; I will guide you with My eye.
Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.Every way of a man is right in his own eyes, But the Lord weighs the hearts.
Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal.
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.There are many plans in a man’s heart, Nevertheless the Lord’s counsel—that will stand.
Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him.
Maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.Test all things; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.
Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.The entrance of Your words gives light; It gives understanding to the simple.
Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.But Jesus looked at them and said to them, “With men this is impossible, but with God all things are possible.”
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.For as the heavens are higher than the earth, So are My ways higher than your ways, And My thoughts than your thoughts.
Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, The Creator of the ends of the earth, Neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable.
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees.For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh.
Wee hem die met zijn Formeerder twist, een scherf onder aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: Wat maakt gij? of uw werk: Hij heeft geen handen?Woe to him who strives with his Maker! Let the potsherd strive with the potsherds of the earth! Shall the clay say to him who forms it, ‘What are you making?’ Or shall your handiwork say, ‘He has no hands’?
O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgments and His ways past finding out!
Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen.
Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.Let no one say when he is tempted, “I am tempted by God”; for God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone.
Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ’s, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.Jesus answered and said to him, “Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.”
Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.For a thousand years in Your sight Are like yesterday when it is past, And like a watch in the night.
En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.And He sat down, called the twelve, and said to them, “If anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all.”
De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk.Great is the Lord, and greatly to be praised; And His greatness is unsearchable.
Eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.Before the mountains were brought forth, Or ever You had formed the earth and the world, Even from everlasting to everlasting, You are God.

Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds.Get wisdom! Get understanding! Do not forget, nor turn away from the words of my mouth.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...