DailyVerses.net

41 Bijbelteksten over Bescherming


NBV BGT NBG BB
X
NKJV
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaYou are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. Selah
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.God is our refuge and strength, A very present help in trouble.
Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them; for the Lord your God, He is the One who goes with you. He will not leave you nor forsake you.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?So we may boldly say: “The Lord is my helper; I will not fear. What can man do to me?”
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.“No weapon formed against you shall prosper, And every tongue which rises against you in judgment You shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, And their righteousness is from Me,” Says the Lord.
Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.You have also given me the shield of Your salvation; Your right hand has held me up, Your gentleness has made me great. You enlarged my path under me, So my feet did not slip.
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.Preserve me, O God, for in You I put my trust.
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.
De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.I can do all things through Christ who strengthens me.
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.You are my hiding place and my shield; I hope in Your word.
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.Even to your old age, I am He, And even to gray hairs I will carry you! I have made, and I will bear; Even I will carry, and will deliver you.
Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.As for God, His way is perfect; The word of the Lord is proven; He is a shield to all who trust in Him.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.
Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.But I will sing of Your power; Yes, I will sing aloud of Your mercy in the morning; For You have been my defense And refuge in the day of my trouble.
Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.But You, O Lord, are a shield for me, My glory and the One who lifts up my head.
Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.I have set the Lord always before me; Because He is at my right hand I shall not be moved.
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.It is better to trust in the Lord Than to put confidence in man.
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.Every word of God is pure; He is a shield to those who put their trust in Him.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.The name of the Lord is a strong tower; The righteous run to it and are safe.
Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.Learn to do good; Seek justice, Rebuke the oppressor; Defend the fatherless, Plead for the widow.
De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.The Lord redeems the soul of His servants, And none of those who trust in Him shall be condemned.
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?For who is God, except the Lord? And who is a rock, except our God?

Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?Or do you think that I cannot now pray to My Father, and He will provide Me with more than twelve legions of angels?
Vorige12Volgende

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android