DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

67 Bijbelteksten over Betrouwbaarheid

Nederlands BijbelgenootschapReina-Valera 1995
O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas; tus consejos antiguos son verdad y firmeza.
RVR95 | God aanbidding
Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.
Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.Una satisfacción es para el hombre hacer misericordia, y mejor es un pobre que un mentiroso.
RVR95 | geld goedheid
Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta por mil generaciones.
RVR95 | wet God verbond
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda.
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla.
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.Echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá; no dejará para siempre caído al justo.
De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras.
Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.Aclamad a Jehová, porque él es bueno; porque su misericordia es eterna.
Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.Su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.”
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre; ¡no desampares la obra de tus manos!
RVR95 | God veiligheid
Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias; nuevas son cada mañana. ¡Grande es tu fidelidad!
RVR95 | liefde medeleven
Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides.
Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.Pero yo cantaré de tu poder, alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia.
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.El que anda con chismes revela el secreto; el de espíritu fiel lo guarda íntegro.
RVR95 | spreken roddelen
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.La integridad guía a los rectos, pero a los pecadores los destruye su propia perversidad.
RVR95 | eerlijkheid
Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen.Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.
Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.
Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida.
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.El ojo de Jehová está sobre los que lo temen, sobre los que esperan en su misericordia.
RVR95 | God ontzag
Omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd en de hongerende ziel met het goede vervuld.Porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta.
RVR95 | voedsel
Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.«Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin», dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan.
RVR95 | liefde vergeving
Gij, Here, zetelt tot in eeuwigheid, uw troon staat van geslacht tot geslacht.Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre; tu trono, de generación en generación.
RVR95 | God
Bijbeltekst van de dag
2 Tessalonicenzen 1:3
Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...