DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bidden

«Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want… 1 Tessalonicenzen 5:16-18»
Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus for you.
Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.
Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving.
Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.
Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you.
Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.
De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.
Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.
En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words.
Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.
Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.For where two or three are gathered in my name, there am I among them.
Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need.
Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.In my distress I called upon the Lord; to my God I cried for help. From his temple he heard my voice, and my cry to him reached his ears.
Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.
En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him.
Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working.
Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind.
Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you.
Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.The end of all things is at hand; therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers.
Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong.I cried to him with my mouth, and high praise was on my tongue.
Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.All these with one accord were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary the mother of Jesus, and his brothers.
En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son.
Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.But I say to you who hear, Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you.
Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have, because you do not ask.

En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...