DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Boosheid

Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.“Be angry, and do not sin”: do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil.
De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up; does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil.
Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.You shall not hate your brother in your heart. You shall surely rebuke your neighbor, and not bear sin because of him. You shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself: I am the Lord.
Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.Hatred stirs up strife, But love covers all sins.
Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.
Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.A soft answer turns away wrath, But a harsh word stirs up anger.
De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.He who is slow to wrath has great understanding, But he who is impulsive exalts folly.
En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.And He said, “What comes out of a man, that defiles a man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man.”
De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.A fool vents all his feelings, But a wise man holds them back.
Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad.A fool’s wrath is known at once, But a prudent man covers shame.
Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.By pride comes nothing but strife, But with the well-advised is wisdom.
Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.It is honorable for a man to stop striving, Since any fool can start a quarrel.
Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God.
Keer weder, Afkerigheid, Israël, luidt het woord des Heren, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des Heren, Ik zal niet altoos blijven toornen.‘Return, backsliding Israel,’ says the Lord; ‘I will not cause My anger to fall on you. For I am merciful,’ says the Lord; ‘I will not remain angry forever.’

Bijbeltekst van de dag

Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...