DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Liefde (3/5)

Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing.
Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love.
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.
Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.
En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.And walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God.
Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben.For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another.
Als ik dacht: Mijn voet wankelt – dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o Here.When I thought, “My foot slips,” your steadfast love, O Lord, held me up.
Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen).For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love.
Want uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zullen U roemen. Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, in uw naam mijn handen opheffen.Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live; in your name I will lift up my hands.
Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.Let brotherly love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares.
Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.And he answered, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and your neighbor as yourself.”
Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.
Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him.
Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him.
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.A new commandment I give to you, that you love one another: just as I have loved you, you also are to love one another.
Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God.
Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you.
Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent.
Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another.
Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.If you love me, you will keep my commandments.
Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.For the whole law is fulfilled in one word: “You shall love your neighbor as yourself.”
Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might live through him.
Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.And we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to his purpose.
Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft.My son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof, for the Lord reproves him whom he loves, as a father the son in whom he delights.
God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –.But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ—by grace you have been saved.

Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.For the commandments, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and any other commandment, are summed up in this word: “You shall love your neighbor as yourself.”

Bijbeltekst van de dag

Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.

Willekeurige Bijbeltekst

Gezegend is de man die op de Here vertrouwt,
wiens betrouwen de Here is;
hij toch zal zijn als een boom,
aan het water geplant,
die zijn wortels tot aan een beek uitslaat,
en het niet merkt, als er hitte komt,
maar welks loof groen blijft,
die in een jaar van droogte geen zorg heeft
en niet nalaat vrucht te dragen.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...