DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Liefde

De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up; does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil.
Laat alles bij u in liefde toegaan.Let all that you do be done with love.
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.Cause me to hear Your lovingkindness in the morning, For in You do I trust; Cause me to know the way in which I should walk, For I lift up my soul to You.
En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.But above all these things put on love, which is the bond of perfection.
Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.Let not mercy and truth forsake you; Bind them around your neck, Write them on the tablet of your heart, And so find favor and high esteem In the sight of God and man.
En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him.
Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.With all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love.
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.We love Him because He first loved us.
Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.And now abide faith, hope, love, these three; but the greatest of these is love.
Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.And above all things have fervent love for one another, for “love will cover a multitude of sins.”
De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good.
Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde.That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith; that you, being rooted and grounded in love.
Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing.
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.This is My commandment, that you love one another as I have loved you.
Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij.Can a woman forget her nursing child, And not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, Yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palms of My hands; Your walls are continually before Me.
Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another.
De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.Now may the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of Christ.
Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord.Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word.
Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us.
Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.If someone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.
Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven.Since you were precious in My sight, You have been honored, And I have loved you; Therefore I will give men for you, And people for your life.
Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.But as it is written: “Eye has not seen, nor ear heard, Nor have entered into the heart of man The things which God has prepared for those who love Him.”
Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law.
Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God! Therefore the world does not know us, because it did not know Him.

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love.

Bijbeltekst van de dag

Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Willekeurige Bijbeltekst

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...