DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Nederigheid

«Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen. Efeziërs 4:2»
Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love.
Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.
Als overmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedigen.When pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom.
Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you.
Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight.
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.Do not let your adorning be external—the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear— but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious.
Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience.
Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen.One's pride will bring him low, but he who is lowly in spirit will obtain honor.
Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life.
Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you.
En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.If my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land.
Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.
Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.Before destruction a man's heart is haughty, but humility comes before honor.
En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.And he sat down and called the twelve. And he said to them, “If anyone would be first, he must be last of all and servant of all.”
Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.
En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God.
Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.He has told you, O man, what is good; and what does the Lord require of you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God?
Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward.
De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.
Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg.Good and upright is the Lord; therefore he instructs sinners in the way. He leads the humble in what is right, and teaches the humble his way.
Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here. Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives, and do not be harsh with them.
Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.
En Hij zeide tot hen: Een ieder, die dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij: en een ieder, die Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Want wie onder u allen de minste is, die is groot.And said to them, “Whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives him who sent me. For he who is least among you all is the one who is great.”
Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.To our God and Father be glory forever and ever. Amen.

Hij moet wassen, ik moet minder worden.He must increase, but I must decrease.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...