DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Nederigheid

«With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love. Ephesians 4:2»
Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love.
Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.
Als overmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedigen.When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel; But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.
Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering.
Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen.A man's pride shall bring him low: but honour shall uphold the humble in spirit.
Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.By humility and the fear of the Lord are riches, and honour, and life.
Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time.
En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land.
Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.
Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.
En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.And he sat down, and called the twelve, and saith unto them, If any man desire to be first, the same shall be last of all, and servant of all.
Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous.
En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are: That no flesh should glory in his presence.
Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?
Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.
De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.
Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg.Good and upright is the Lord: therefore will he teach sinners in the way. The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way.
Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here. Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them.
En Hij zeide tot hen: Een ieder, die dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij: en een ieder, die Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Want wie onder u allen de minste is, die is groot.And said unto them, Whosoever shall receive this child in my name receiveth me: and whosoever shall receive me receiveth him that sent me: for he that is least among you all, the same shall be great.
Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.

Hij moet wassen, ik moet minder worden.He must increase, but I must decrease.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.

Willekeurige Bijbeltekst

Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...