DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Nederigheid

Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.With all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love.
Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself.
Als overmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedigen.When pride comes, then comes shame; But with the humble is wisdom.
Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion.
Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up.
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.Do not let your adornment be merely outward—arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel— rather let it be the hidden person of the heart, with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God.
Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering.
Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen.A man’s pride will bring him low, But the humble in spirit will retain honor.
Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.By humility and the fear of the Lord Are riches and honor and life.
Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time.
En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.If My people who are called by My name will humble themselves, and pray and seek My face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land.
Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For My yoke is easy and My burden is light.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.
Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.Before destruction the heart of a man is haughty, And before honor is humility.
En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.And He sat down, called the twelve, and said to them, “If anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all.”
Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another; love as brothers, be tenderhearted, be courteous.
En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.And the base things of the world and the things which are despised God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in His presence.
Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.He has shown you, O man, what is good; And what does the Lord require of you But to do justly, To love mercy, And to walk humbly with your God?
Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly, I say to you, they have their reward.
De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.The fear of the Lord is the instruction of wisdom, And before honor is humility.
Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg.Good and upright is the Lord; Therefore He teaches sinners in the way. The humble He guides in justice, And the humble He teaches His way.
Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here. Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.Wives, submit to your own husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be bitter toward them.
En Hij zeide tot hen: Een ieder, die dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij: en een ieder, die Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Want wie onder u allen de minste is, die is groot.And said to them, “Whoever receives this little child in My name receives Me; and whoever receives Me receives Him who sent Me. For he who is least among you all will be great.”
Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.For you, brethren, have been called to liberty; only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.
Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.Now to our God and Father be glory forever and ever. Amen.

Hij moet wassen, ik moet minder worden.He must increase, but I must decrease.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...