DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Romeinen 8 - NBG

Lees dit hoofdstuk online, klik hier om het hoofdstuk te lezen. De link werkt alleen als je ingelogd bent bij debijbel.nl.

Bijbelteksten

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.
Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.
Zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.
Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.
Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.
Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.
Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.
Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.
Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
En Hij, die de ​harten​ doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor ​heiligen​ pleit.
Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
Bijbeltekst van de dag
Jeremia 29:12
Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...