DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Spreken

«Morte e vita sono in potere della lingua e chi l'accarezza ne… Proverbi 18:21»
Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.Morte e vita sono in potere della lingua e chi l'accarezza ne mangerà i frutti.
De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore.
Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen.Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano.
Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.Chi sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre troppo le labbra incontra la rovina.
Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.
Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest.Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore.
Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht, wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig.Anche lo stolto, se tace, passa per saggio e, se tien chiuse le labbra, per intelligente.
Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel.Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio.
Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira.
In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt, is verstandig.Nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è prudente.
Open je mond voor een stomme, voor de rechtszaak van allen die verkwijnen.Apri la bocca in favore del muto in difesa di tutti gli sventurati.
Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond, en hoe goed is een woord op zijn tijd!E' una gioia per l'uomo saper dare una risposta; quanto è gradita una parola detta a suo tempo!
Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira.
Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità.
Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden.Poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo.
Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen, maar wie betrouwbaar van geest is, bedekt een zaak.Chi va in giro sparlando svela il segreto, lo spirito fidato nasconde ogni cosa.
Woorden uit de mond van een wijze zijn aangenaam, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.Le parole della bocca del saggio procurano benevolenza, ma le labbra dello stolto lo mandano in rovina.
Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen.Se il tuo fratello commette una colpa, và e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello.
Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof en met Uw luister, de hele dag.Della tua lode è piena la mia bocca, della tua gloria, tutto il giorno.
Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden.Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce; e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti.
Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.E' dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev'essere così, fratelli miei!
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo.
En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili.
Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle prese da molti consiglieri.
Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole.

Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken.Lodate il Signore e invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue opere.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.

Willekeurige Bijbeltekst

En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen,
in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...