DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Spreken (3/3)

Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen, maar de mond der goddelozen verbergt geweld.Segen ist auf dem Haupt des Gerechten, aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat.
Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.In meiner Bedrängnis rief ich zum HERRN, und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme, und mein Schrei vor ihm drang an seine Ohren.
Open uw mond, oordeel rechtvaardig, verschaf de verdrukte en nooddruftige recht.Öffne deinen Mund, richte gerecht und schaffe Recht dem Elenden und Armen!
Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag.Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Schreien den ganzen Tag.
Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen.Ich will dich preisen, HERR, mit meinem ganzen Herzen, will erzählen alle deine Wundertaten.
Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.Durch des HERRN Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes.
En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.
Ik wil de Here te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.Preisen will ich den HERRN allezeit, ständig soll sein Lob in meinem Munde sein.
Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen.Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge – siehe, HERR, du weißt es genau.
Het gebod zijner lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.Vom Gebot seiner Lippen ließ ich nicht ab; mehr als es meine Pflicht gewesen wäre, wahrte ich die Worte seines Mundes.
En ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich?
En gij zult te dien dage zeggen: Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is.Und werdet an jenem Tage sprechen: Preist den HERRN, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist!
Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben von Heiligem Geist.
En God zeide: Er zij licht; en er was licht.Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht.
Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.
Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.Ein Gräuel für den HERRN sind Lippen, die lügen; wer aber Treue übt, hat sein Wohlgefallen.
En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid.Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren; und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit.
Een groot woord past niet aan een dwaas, hoeveel te minder leugentaal aan een edele.Zu einem Törichten passt überragende Rede nicht; wie viel weniger zu einem Edlen lügnerische Rede!
Indien uw broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw heeft, vergeef hem. En zelfs indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het hem vergeven.Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, so vergib ihm! Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht: Ich bereue es; so sollst du ihm vergeben.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.

Willekeurige Bijbeltekst

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...