DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Veiligheid

Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.
De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?The Lord is my light and my salvation; Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life; Of whom shall I be afraid?
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.He who dwells in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress; My God, in Him I will trust.”
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.God is our refuge and strength, A very present help in trouble.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaYou are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. Selah
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.I will both lie down in peace, and sleep; For You alone, O Lord, make me dwell in safety.
De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.The Lord is good, A stronghold in the day of trouble; And He knows those who trust in Him.
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.Cast your burden on the Lord, And He shall sustain you; He shall never permit the righteous to be moved.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.A prudent man foresees evil and hides himself; The simple pass on and are punished.
Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.He shall cover you with His feathers, And under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.You will keep him in perfect peace, Whose mind is stayed on You, Because he trusts in You.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.I do not pray that You should take them out of the world, but that You should keep them from the evil one.
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.The Lord will perfect that which concerns me; Your mercy, O Lord, endures forever; Do not forsake the works of Your hands.
Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.He who walks with integrity walks securely, But he who perverts his ways will become known.
Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.Therefore let us not sleep, as others do, but let us watch and be sober.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.It is better to trust in the Lord Than to put confidence in man.
Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.The name of the Lord is a strong tower; The righteous run to it and are safe.
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.He only is my rock and my salvation; He is my defense; I shall not be greatly moved.
Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.Trust in the Lord, and do good; Dwell in the land, and feed on His faithfulness.
Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you.
Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.The Lord also will be a refuge for the oppressed, A refuge in times of trouble.
Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.Thus I establish My covenant with you: Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood; never again shall there be a flood to destroy the earth.
Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.Sing to God, sing praises to His name; Extol Him who rides on the clouds, By His name Yah, And rejoice before Him. A father of the fatherless, a defender of widows, Is God in His holy habitation.
Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.Heal me, O Lord, and I shall be healed; Save me, and I shall be saved, For You are my praise.

Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Willekeurige Bijbeltekst

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...