DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bijbelteksten over Verdriet

« Deuteronomy 31:8 »
Nederlands BijbelgenootschapNew Internation Version
Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.
Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.The righteous cry out, and the Lord hears them; he delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.Blessed are those who mourn, for they will be comforted.
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.Cast all your anxiety on him because he cares for you.
Want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen; des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich.For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime; weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning.
Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.For with much wisdom comes much sorrow; the more knowledge, the more grief.
Here, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen.All my longings lie open before you, Lord; my sighing is not hidden from you.
Weer dus het verdriet uit uw ​hart​ en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid.So then, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body, for youth and vigor are meaningless.
En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.And I heard a loud voice from the throne saying, “Look! God’s dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. ‘He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death’ or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”
Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn.
Als bedroefd, maar altijd blijde; als arm, maar velen rijk makend; als niets hebbend en toch alles bezittend.Sorrowful, yet always rejoicing; poor, yet making many rich; having nothing, and yet possessing everything.
Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht.“Even now,” declares the Lord, “return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning.”
Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar ​waterbronnen​ des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.‘Never again will they hunger; never again will they thirst. The sun will not beat down on them,’ nor any scorching heat. For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd; ‘he will lead them to springs of living water.’ ‘And God will wipe away every tear from their eyes.’
Keer terug en zeg tot ​Hizkia, de vorst van mijn volk: zo zegt de Here, de God van uw vader ​David: Ik heb uw ​gebed​ gehoord. Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken, op de derde dag zult gij opgaan naar het ​huis​ des Heren.Go back and tell Hezekiah, the ruler of my people, ‘This is what the Lord, the God of your father David, says: I have heard your prayer and seen your tears; I will heal you. On the third day from now you will go up to the temple of the Lord.’
Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd.At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said: “Naked I came from my mother’s womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away; may the name of the Lord be praised.”
Een wijs zoon verheugt zijn vader, maar een dwaas zoon is een bekommering voor zijn moeder.A wise son brings joy to his father, but a foolish son brings grief to his mother.
En bedroeft de ​heilige​ Geest​ Gods niet, door wie gij ​verzegeld​ zijt tegen de dag der verlossing.And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption.
De Here maakt de blinden ziende, de Here richt de gebogenen op, de Here heeft de rechtvaardigen lief.The Lord gives sight to the blind, the Lord lifts up those who are bowed down, the Lord loves the righteous.
De wijnstok is verdord en de vijgeboom is verwelkt; ​granaatappelboom, ook palm en appelboom, alle bomen des velds zijn verdord. Voorwaar, de blijdschap is beschaamd van de mensenkinderen weggevlucht.The vine is dried up and the fig tree is withered; the pomegranate, the palm and the apple tree— all the trees of the field—are dried up. Surely the people’s joy is withered away.
Bijbeltekst van de dag
Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies