DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Wijsheid

De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil.
En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.
Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.
Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud, en het verwerven van inzicht is verkieslijker dan zilver!How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
Zeg niet: Hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zou u dat vragen.Say not thou, What is the cause that the former days were better than these? for thou dost not enquire wisely concerning this.
Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.
Overmoed geeft alleen maar ruzie, maar bij wie zich raad laten geven, is wijsheid.Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief, wie inzicht bewaart, vindt het goede.He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.
Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden.Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.
Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.
Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.
Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.
Komt overmoed, dan komt ook schande, maar bij de ootmoedigen is wijsheid.When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
De vreze des HEEREN is vermaning tot wijsheid, en nederigheid gaat vooraf aan eer.The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.
Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE.For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the Lord.
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.
Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, maar alleen in het blootgeven van zijn hart.A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself.
Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him.
Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.The wise in heart will receive commandments: but a prating fool shall fall.
Het beginsel van wijsheid is: verwerf wijsheid, en bij alles wat je verwerft: verwerf inzicht!Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.
Ook dit gaat uit van de HEERE van de legermachten. Hij is wonderbaar van raad, Hij is groot in wijsheid.This also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel, and excellent in working.
Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.Hast thou not known? hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? there is no searching of his understanding.
U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat U mij wijsheid en kracht hebt gegeven, en mij nu hebt laten weten wat wij van U hebben verzocht, want U hebt ons de zaak van de koning laten weten.I thank thee, and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee: for thou hast now made known unto us the king's matter.

Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht, wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig.Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven
en al uw voornemens in vervulling doen gaan.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie