DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

52 Bijbelteksten over Wijsheid

Nederlands BijbelgenootschapReina-Valera 1995
Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.Porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia.
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!Mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata.
Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.Nunca digas: «¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos?», porque nunca hay sabiduría en esta pregunta.
Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.Ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría.
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.El que posee entendimiento ama su alma; el que cuida la inteligencia hallará el bien.
Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio.
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.El que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
Als overmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedigen.Cuando llega la soberbia, llega también la deshonra; pero con los humildes está la sabiduría.
Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.«Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos», dice Jehová.
Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.No se complace el necio en la inteligencia, sino en manifestar su propia opinión.
De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad.
De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.El que tarda en airarse es grande de entendimiento; el impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.El de corazón sabio recibe los mandamientos, mas el de labios necios va a su ruina.
U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.«A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey.»
Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Aun el necio, cuando calla, es tenido por sabio; el que cierra sus labios es inteligente.
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.¡También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer su sabiduría!
Bijbeltekst van de dag
Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies