DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bijbelteksten over Zelfbeheersing

Nederlands BijbelgenootschapReina-Valera 1995
Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft.Como ciudad destruida y sin murallas es el hombre que no pone freno a su espíritu.
RVR95 | begeerte
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad.
RVR95 | vrede geduld
Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen).Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
RVR95 | wet Geest zegen
Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.La muerte y la vida están en poder de la lengua; el que la ama, comerá de sus frutos.
RVR95 | spreken zegen
Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.
Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios.
RVR95 | veiligheid
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla.
Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad.El necio, al punto da a conocer su ira, pero el prudente no hace caso de la injuria.
Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke.Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.
Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?Hice pacto con mis ojos, ¿cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?
Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
RVR95 | Geest hemel kwaad
De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio, al fin, la apacigua.
Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa.
RVR95 | beloning werken
Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; aparta tu pie del mal.
Bijbeltekst van de dag
Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...