DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Wegen'

 • Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
 • Here, maak mij uw wegen bekend,
  leer mij uw paden.
 • Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.
 • Welzalig ieder die de Here vreest,
  die in zijn wegen wandelt.
 • Laat uw voet een effen pad inslaan
  en laten al uw wegen vast zijn.
 • De Here is rechtvaardig in al zijn wegen,
  goedertieren in al zijn werken.
 • Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig,
  maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.
 • En onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen.
 • O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
 • Vertrouw op de Here met uw ganse hart
  en steun op uw eigen inzicht niet.
  Ken Hem in al uw wegen,
  dan zal Hij uw paden recht maken.
 • Wie wijs is, geve op deze dingen acht; wie verstandig is, erkenne ze. Want de wegen des Heren zijn recht: rechtvaardigen wandelen daarop, maar overtreders struikelen er.
 • De Rots, wiens werk volkomen is,
  omdat al zijn wegen recht zijn;
  een God van trouw, zonder onrecht,
  rechtvaardig en waarachtig is Hij.
 • Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.
 • Wees niet afgunstig op een man van geweld
  en verkies geen enkele van zijn wegen,
  want de Here verafschuwt de verkeerde,
  maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.
 • Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
 • En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.
 • Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.
 • Doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.
 • Alleen, volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft: dat gij de Here, uw God, zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen, en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel.
 • En neem uw plicht jegens de Here, uw God, in acht: wandel op zijn wegen en onderhoud zijn inzettingen, geboden, verordeningen en getuigenissen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat gij voorspoedig volvoeren moogt alles wat gij doet en alles wat gij onderneemt.
 • Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.
 • Hij bewaart hulp voor de oprechten,
  Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen.
 • Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God, die alles maakt.
 • Want Hij weet, hoe mijn wandel is;
  toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn.
  Mijn voet bleef vast in zijn spoor,
  ik hield zijn weg zonder af te buigen.
 • Elke weg van een mens is recht in zijn ogen,
  maar de Here beproeft de harten.

Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven;
maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...