DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Peace

«The Lord bless you and keep you; the Lord make his face… Numbers 6:24-26»
The Lord bless you and keep you; the Lord make his face shine on you and be gracious to you; the Lord turn his face toward you and give you peace.De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.”Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you.En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.
In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful.En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
Mercy, peace and love be yours in abundance.Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.
Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.
Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.
Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.
Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.
Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.En u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.
Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble.Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.
But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
He says, “Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.”Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.
Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me—put it into practice. And the God of peace will be with you.Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.
How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, “Your God reigns!”Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.
The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace.Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.
It is to one’s honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel.Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.
No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.

The Lord gives strength to his people; the Lord blesses his people with peace.De Here zal zijn volk sterkte verlenen, de Here zal zijn volk zegenen met vrede.
Previous12Next

Bible verse of the day

But those who hope in the Lord
will renew their strength.
They will soar on wings like eagles;
they will run and not grow weary,
they will walk and not be faint.

Random Bible Verse

And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies